Cùng bài viết đi tìm hiểu về cách hạch toán giảm giá hàng bán để đảm bảo việc ghi nhận là chính xác, không ảnh hưởng sai đến kết quả doanh thu của doanh nghiệp.

Giảm giá hàng bán cũng là một trong những khoản làm giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp. Cùng bài viết đi tìm hiểu về cách hạch toán giảm giá hàng bán để đảm bảo việc ghi nhận là chính xác, không ảnh hưởng sai đến kết quả doanh thu của doanh nghiệp.

Giảm giá hàng bán là gì?

Giảm giá hàng bán là khoản tiền mà bên bán đồng ý giảm trừ cho bên mua do sản phẩm, hàng hoá kém hoặc không đúng phẩm chất, quy cách theo các điều khoản mà hai bên đã thống nhất trong hợp đồng kinh tế.

Các trường hợp giảm giá hàng bán và cách hạch toán giảm giá hàng bán

Giảm giá hàng bán thì thường phát sinh hai trường hợp sau trong thực tế:

Giá trên hóa đơn là giá đã giảm

Trường hợp này là việc giảm giá được thực hiện và thể hiện luôn trên hóa đơn bán hàng. Khi đó kế toán hạch toán doanh thu theo số tiền thực tế thu được từ khách hàng. Trường hợp này khoản giảm giá không được phản ánh là một khoản giảm trừ doanh thu.

Xem thêm : Cách hạch toán bán hàng khuyến mãi

Khi đó căn cứ vào hóa đơn bán hàng thì kế toán bên mua bên bán hạch toán giảm giá hàng bán như một nghiệp vụ mua bán bình thường, theo số tiền thực tế sau khi đã giảm giá. Cụ thể:

Với bên bán

Ghi nhận giá vốn:

  1. Nợ TK 632
  2. Có TK 155, 156…

Ghi nhận doanh thu:

  1. Nợ TK111, 112, 131… (Số tiền theo trên hoá đơn)
  2. Có TK 511 (bao gồm cả thuế phải nộp)

Với bên mua

  1. Nợ TK 152, 153, 156, 1331,...
  2. Có TK 111,112, 331…

Việc giảm giá được thực hiện sau khi hoàn tất thủ tục mua bán, xuất hóa đơn

Trong trường hợp này thì sau khi hoàn tất công việc mua bán, xuất hóa đơn thì bên mua mới xác nhận là hàng hóa, sản phẩm không đạt chất lượng và yêu cầu giảm giá. Khi đó, sau khi hai bên thống nhất và chấp nhận việc giảm giá hàng bán thì kế toán bên bán đi ghi nhận và xử lý khoản giảm trừ này. Cụ thể:

Nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200 thì kế toán ghi nhận khoản hạch toán giảm giá hàng bán vào TK5213 – Giảm giá hàng bán, cụ thể hạch toán như sau:

  1. Nợ TK 5213
  2. Có TK 111, 112…

Đến cuối kỳ, kế toán thực hiện kết chuyển toàn bộ khoản giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ sang doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, cụ thể:

  1. Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  2. Có TK 5213 – Giảm giá hàng bán

Xem thêm : Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 và thông tư 200

Như vậy, bài viết đã trình bày chi tiết liên quan đến hạch toán giảm giá hàng bán. Hi vọng đã cung cấp những kiến thức hữu ích và là cơ sở giúp bạn đọc đặc biệt là những người làm kế toán phản ánh chính xác khoản giảm giá hàng bán.


DMCA.com Protection Status