logo_header

Điều khoản quy định chung

08:44 07/02/2018

Những điều khoản quy định chung nhằm hỗ trợ quá trình kinh doanh, giao dịch giữa khách hàng và MekongSoft diễn ra thuận lợi, minh bạch và hướng đến sự hợp tác dài lâu.

 

1/ SỬ DỤNG HỢP PHÁP

 

Bạn phải chấp nhận rằng Bạn sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào có thể hiểu rằng bạn đã, đang hoặc sẽ sử dụng dịch vụ vào công việc kinh doanh dưới bất kỳ hình thức bao gồm nhưng không giới hạn như đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam.

 

Bạn không được sử dụng dịch vụ để tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán, xuất bản, chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) hoặc các thông tin không mong muốn trên internet đến người dùng khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

 

2/ SỰ TUÂN THỦ

 

Mekongsoft.com.vn có quyền hợp pháp yêu cầu bạn tuân thủ những điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật hoặc thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng dịch vụ. Nếu xác định được bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Mekongsoft.com.vn  có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc:

 

 • Sử dụng dịch vụ.
 • Thỏa thuận sử dụng dịch vụ.
 • Truy cập phần mềm quản lý

 

Mekongsoft.com.vn cũng có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. Mekongsoft.com.vn cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định. Nếu Bạn muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ support@Mekongsoft.com.vn

 

3/ LIÊN KẾT WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

 

Website Mekongsoft.com.vn  có thể kết nối đến những website của các Bên thứ ba. Mekongsoft.com.vn cung cấp những đường dẫn để thực hiện các kết nối này nhằm đem đến sự thuận tiện cho bạn.

 

Những website của nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập. Mekongsoft.com.vn  không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó.

 

Thêm nữa, bạn xác nhận và đồng ý rằng Mekongsoft.com.vn  sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó. Bạn nên tìm hiểu kỹ về các nhà cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với Bên thứ ba.

 

4/ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Tất cả nội dung tại website thuộc sở hữu của Mekongsoft.com.vn. Mekongsoft.com.vn  cho phép bạn xem, tải về và in Nội dung khi:

 

- Sử dụng cho mục đích cá nhân, không sử dụng cho mục đích thương mại.

- Không sao chép, xuất bản hay sử dụng lại Nội dung.

- Không chỉnh sửa Nội dung.

- Trích dẫn nguồn từ website theo đúng qui định.

 

Ngoại trừ việc cho phép như trên, bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại nội dung website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản Mekongsoft.com.vn. Để yêu cầu sử dụng nội dung, bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: support@Mekongsoft.com.vn. Nếu được chấp thuận, bạn phải bảo đảm là việc sử dụng nội dung website của bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ Mekongsoft.com.vn

 

5/ ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

 

Mekongsoft.com.vn và các nhân viên của Mekongsoft.com.vn cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để website và dịch vụ luôn được sẵn sàng.

 

Website này và các dịch vụ được cung cấp trên cơ sở cố gắng tối đa trong khả năng được pháp luật và quy định lao động hiện hành cho phép.

 

Mekongsoft.com.vn cố gắng hết sức bảo đảm rằng website hoặc dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng website, dịch vụ.

 

Bạn cần lưu ý rằng website này và dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, Mekongsoft.com.vn cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

 

6/ XỬ LÝ SỰ CỐ

 

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho Mekongsoft.com.vn khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Mekongsoft.com.vn để khắc phục sớm nhất cho Bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết.

 

Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Mekongsoft.com.vn luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Mekongsoft.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn.

 

7/ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 

Mekongsoft.com.vn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, website; trang thiết bị và Dữ liệu cửa hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Mekongsoft.com.vn.

 

Mekongsoft.com.vn cũng không chịu trách nhiệm nếu dịch vụ hoặc website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

 

Như một điều kiện khi sử dụng website này và dịch vụ, bạn đồng ý rằng Mekongsoft.com.vn, giám đốc, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Mekongsoft.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với website này hay sử dụng các dịch vụ của Mekongsoft.com.vn.

 

Mekongsoft.com.vn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với website Mekongsoft.com.vn

 

Ngoài ra, Bạn cũng hiểu rằng, Mekongsoft.com.vn  không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. Mekongsoft.com.vn khuyến nghị Bạn tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn.

 

Mekongsoft.com.vn không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Bạn sau khi sử dụng dịch vụ.

 

8/ BỒI THƯỜNG

 

Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho Mekongsoft.com.vn hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ hoặc bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

 

 • Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác của Mekongsoft.com.vn
 • Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến Mekongsoft.com.vn
 • Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc nhân viên và đại lý của Bạn gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến Mekongsoft.com.vn
 • Vi phạm bất cứ quy định hoặc thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến Mekongsoft.com.vn
 • Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Bạn gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến Mekongsoft.com.vn

 

9/ SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

 

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Mekongsoft.com.vn có quyền quản lý, khai thác và sử dụng khu vực chung trên website theo quyết định và xem xét duy nhất của Mekongsoft.com.vn, mọi yêu cầu của Bạn về sử dụng khu vực chung trên website cho mục đích riêng của bạn có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong hợp đồng.

 

Bạn có toàn quyền sử dụng khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. Mekongsoft.com.vn không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Bạn tác động lên dữ liệu cửa hàng và thông tin trên khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong hợp đồng.

 

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Mekongsoft.com.vn có quyền truy cập khu vực riêng của bạn khi:

 

 • Được Bạn đồng ý nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố.
 • Bạn yêu cầu.
 • Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

 

Bạn hiểu và chấp nhận rằng bạn không có quyền và không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của Mekongsoft.com.vn, khu vực quản trị dịch vụ, hệ thống và quản trị website.

 

10/ THÔNG TIN LIÊN LẠC

 

Mekongsoft.com.vn khuyến khích bạn liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách Mekongsoft.com.vn khi có nhu cầu hỗ trợ. Bạn có thể dùng công cụ ở mục liên hệ để gửi các yêu cầu cụ thể trong trường hợp các kênh liên hệ qua tổng đài hoặc điện thoại không khả dụng.

Thông tin tài khoản quản trị sau khi đăng ký thành công, các thông báo tự động từ hệ thống, xác nhận đổi mật khẩu, quên mật khẩu được gửi đến bạn từ email của công ty chúng tôi. Mekongsoft.com.vn không đảm bảo dữ liệu cửa hàng của bạn được bảo mật nếu bạn gửi vào email khác email nêu trong điều khoản sử dụng này hoặc email cá nhân của nhân viên, cộng tác viên, đại lý của Mekongsoft.com.vn.

 

11/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng được Mekongsoft.com.vn gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi bbạn đăng ký tài khoản thành công.

 

12/ ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

 

Mekongsoft.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của Mekongsoft.com.vn.

 

13/ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa điều khoản sử dụng này và các thỏa thuận sử dụng dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.

 

14/ CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

 

Mekongsoft.com.vn có bộ phận tư vấn, chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu và thông tin từ quý khách. Vì vậy ngay khi chúng tôi nhận được liên hệ của quý khách, chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay với quý khách bằng điện thoại hoặc email để tư vấn thêm cho quý khách.

 

Khi quý khách quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách có thể lựa chọn một hình thức thanh toán phù hợp nhất trong 3 hình thức dưới đây để thanh toán một cách đơn giản và thuận tiện.

 

Cách 1: Thu phí tận nơi

 

Nhân viên Mekongsoft.com.vn  sẽ liên lạc và hẹn quý khách thời gian để thu phí tận nơi khi chúng tôi nhận được yêu cầu đăng kí dịch vụ của quý khách. Hình thức này áp dụng trong phạm vi nội thành HCM

Thời gian cung cấp dịch vụ: Trong vòng 4h làm việc sau khi thanh toán.

 

Cách 2: Thanh toán qua chuyển khoản hoặc Internet Banking

 

Quý khách có thể đến bất kỳ Phòng giao dịch ngân hàng, ATM hoặc sử dụng tính năng Internet Banking để chuyển tiền vào tài khoản của công ty chúng tôi.

 

Cách 3: Thanh toán trực tiếp tại Công ty

 

Quý khách có thể đến trực tiếp công ty tại địa chỉ dưới đây để thanh toán giá trị hợp đồng mà 2 bên ký kết.

 

15/ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

 

Thời gian bảo hành phần mềm tương ứng với thời gian quý khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng hoặc thời hạn khác được quy định cụ thể trong từng hợp đồng được ký kết. Trong thời gian bảo hành, các sai sót về tính năng sản phẩm sẽ được kỹ thuật viên Mekongsoft.com.vn chỉnh sửa và cập nhật miễn phí cho khách hàng

 

Trong thời gian bảo hành sản phẩm, nếu phần mềm của khách hàng vì lý do nào đó dẫn đến mất quyền sử dụng(mã số vận hành) thì kỹ thuật viên Mekongsoft.com.vn sẽ xác minh tính chính xác của việc mất quyền đó và sẽ cấp lại nếu sự mất quyền sử dụng là khách quan và hợp lý. Khách hàng yêu cầu cấp lại quyền sử dụng cần hợp tác với kỹ thuật viên Mekongsoft.com.vn để giải quyết vấn đề một cách thuận lợi nhất.

 

Chính sách bảo trì áp dụng cho sản phẩm đã hết thời gian bảo hành, khách hàng tự nguyện ký kết hợp đồng bảo trì với Mekongsoft.com.vn để được hưởng các chính sách như đối với thời gian bảo hành.

 

- Tư vấn hỗ trợ sau bán hàng như thế nào?

 

Mekongsoft.com.vn  có đội ngũ nhân viên kinh doanh và nhân viên tư vấn có chuyên môn giỏi luôn sẵn sàng và tận tình giải đáp những khó khăn vướng mắc của khách hàng qua điện thoại, email, fax hoặc gặp trực tiếp. Mekongsoft.com.vn không chỉ tư vấn hỗ trợ sử dụng phần mềm mà còn tư vấn cho doanh nghiệp về các nghiệp vụ quản trị, cung cấp thông tin về những văn bản, chính sách của nhà nước mới ban hành.

 

16/ CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

 

Mekongsoft.com.vn không chấp nhận huỷ hợp đồng và trả lại tiền sau khi Quý khách hàng đã thanh toán và nhận được giấy phép hoặc quyền sử dụng phần mềm.

 

Mekongsoft.com.vn cam kết luôn cung cấp sản phẩm/dịch vụ nhằm thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng với chất lượng tốt nhất, chi phí hợp lý nhất.

 

Liên hệ ngay với chúng tôi để tìm hiểu thêm nhiều sản phẩm phần mềm ERP hiện đại ngay khi bạn có nhu cầu!

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

https://cms.mekongsoft.com.vn/static/image/logo/5457b3d7118e432a9f44c00ca6a222f5-9512d0e5bdc14955a5723f6ea89a5fff-0710b6030c034c6ba8d85df298a64508-footer (6).webphttps://cms.mekongsoft.com.vn/static/image/logo/5457b3d7118e432a9f44c00ca6a222f5-9512d0e5bdc14955a5723f6ea89a5fff-0710b6030c034c6ba8d85df298a64508-footer (6).webp

Liên hệ MekongSoft để được tư vấn giải pháp phần mềm

Hồ Chí Minh

0944 443 558

Số 64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

support@mekongsoft.com.vn

Kiên Giang

0901 000 508

L.33-7 đường số 2, KDC An Bình, Phường An Bình, TP.Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Cần Thơ

0939 802 202

D7 Lê Tấn Quốc, KĐTM Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

logo

Công ty Cổ phần Phần mềm Mekong

Điểm nổi bật của MekongSoft là tư vấn thiết kế các hệ thống phần mềm riêng theo tư duy quản lý chuyên biệt của từng doanh nghiệp, phù hợp và dễ sử dụng nhất. Chi phí hợp lý theo đặc thù lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quy mô của Quý khách hàng.

Liên hệ

64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

0944 443 558

support@mekongsoft.com.vn

@2023 MEKONGSOFT. ALL RIGHTS RESERVED