logo_header

Biên bản giao nhận hàng hóa là gì? Các mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

04/07/2022 17:37

Nội Dung

1.Biên bản giao nhận hàng hóa là gì?

2.Những kiến thức cơ bản về biên bản giao nhận hàng hóa

3.Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

3.1.Biên bản giao nhận hàng hóa đơn giản

3.2.Biên bản giao nhận hàng hóa kiêm phiếu xuất kho

3.3.Biên bản giao nhận hàng hóa và nghiệm thu vật tư

3.4.Biên bản giao nhận hàng hóa nội bộ

Để xác nhận hoàn thành hoạt động mua bán thì một trong những chứng từ kế toán thường được sử dụng là biên bản giao nhận hàng hóa. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về loại giấy tờ này.

Biên bản giao nhận hàng hóa là gì?

Biên bản giao nhận hàng hóa là văn bản thể hiện về sự hoàn thành của hoạt động giao nhận hàng hóa giữa bên mua và bên bán.

Những kiến thức cơ bản về biên bản giao nhận hàng hóa

Dù không phải là chứng từ kế toán trọng yếu, làm cơ sở trực tiếp cho công tác ghi nhận và phản ánh thông tin về nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nhưng biên bản giao nhận hàng hóa vẫn là một phần không thể thiếu trong bộ hồ sơ, chứng từ kế toán của từng nghiệp vụ kinh tế. Bởi, biên bản giao nhận hàng hóa sẽ là căn cứ quan trọng để xác minh và truy cứu trách nhiệm khi có sự cố phát sinh sau bán hàng. Do đó, biên bản giao nhận hàng hóa cũng được coi là một cơ sở pháp lý giúp đảm bảo quyền lợi khi thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa.

Bởi vậy, việc lập biên bản giao nhận hàng hóa là cần thiết bất kể giá trị của hàng hóa đó lớn hay không, đồng thời việc lập biên bản giao nhận hàng hóa cũng phải lưu ý đến những nội dung sau:

  1. Đầu tiên là các thông tin chi tiết về bên mua và bên bán, gồm thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, người đại diện theo pháp luật.
  2. Tiếp đến là thông tin về hàng hóa mà bên bán giao cho bên mua, gồm thông tin về tên, chủng loại, số lượng, đơn giá.
  3. Sau đó là diễn giải chi tiết về việc giao nhận hàng hóa và trình bày thông tin về số lượng cũng như tính pháp lý của biên bản giao nhận hàng hóa mà mỗi bên sẽ lưu giữ.
  4. Cuối cùng là phần ký xác nhận của bên bán và bên mua.

(Lưu ý: Chữ ký phải là chữ ký tươi và có đóng dấu xác nhận, nhằm đảm bảo tính pháp lý về sự thống nhất và đồng ý của hai bên với những nội dung mà biên bản giao nhận hàng hóa trình bày)

Biên bản giao nhận hàng hóa là một văn bản có tính pháp lý, tuy nhiên không quy định khắt khe và không buộc phải theo đúng một khuôn mẫu nhất định. Tùy vào thực tế của hoạt động giao nhận hàng hóa cũng như yêu cầu của bên mua và bên bán mà có thể thêm bớt một số nội dung khác vào biên bản giao nhận hàng hóa.

Ngoài ra, vì biên bản giao nhận hàng hóa cũng được coi là một chứng từ kế toán nên buộc các doanh nghiệp phải lưu trữ và bảo quản theo quy định của pháp luật. Và, thông thường biên bản giao nhận hàng hóa sẽ được kẹp vào bộ chứng từ mua hàng (với bên mua) hoặc trong bộ chứng từ bán hàng (với bên bán).

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Biên bản giao nhận hàng hóa đơn giản

 

CÔNG TY.................

Số: …….                                                                                                                                                                                                                                .…… ngày….., tháng…… năm….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

 

Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ...................................................

Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm …. tại ………...…………., chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng):…………………

Địa chỉ:……………………………..............

Điện thoại:…………………………….........

Đại diện Ông/bà:……………………………

Chức vụ:…………………………….............

BÊN B (Bên giao hàng):…………………..

Địa chỉ:…………………………….............

Điện thoại:……………………………........

Đại diện: Ông/bà  …………………………

Chức vụ: …………………………………..

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

 

STT

Tên hàng

Quy cách/ chủng loại

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIÊN BÊN A                                                                                                                                      ĐẠI DIÊN BÊN B

Tải Biên bản giao nhận hàng hóa đơn giản

 

Biên bản giao nhận hàng hóa kiêm phiếu xuất kho

Đơn vị:...................

Bộ phận:................

BIÊN BẢN GIAO NHẬN KIÊM PHIẾU XUẤT KHO

 

Ngày.....tháng.....năm ......                                            Nợ .........................

Số: ...................................                                           Có .........................


- Họ và tên người nhận hàng: .................... Địa chỉ (bộ phận)......................

- Lý do xuất kho: ....................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ............Địa điểm .....................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Yêu

cầu

Thực

xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):.....................................................................................
- Số chứng từ gốc kèm theo:........................................................................................

Ngày .... tháng ....năm...

Người lập phiếu                         Người nhận hàng                                Thủ kho                          Kế toán trưởng (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)                         Giám đốc

    (Ký, họ tên)                                  (Ký, họ tên)                                      (Ký, họ tên)                                                      (Ký, họ tên)                                                           (Ký, họ tên)

Tải biên bản giao nhận hàng hoá kiêm phiếu xuất kho

Biên bản giao nhận hàng hóa và nghiệm thu vật tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN

BÀN GIAO & NGHIỆM THU VẬT TƯ

Căn cứ theo Hợp đồng số: …………….,giữa Công ty ………….và …………., đã ký ngày … tháng … năm 20...

Hôm nay, ngày….. tháng … năm 20…, tại………………., chúng tôi gồm:

I/ BÊN NHẬN: ………………………………………………………………………………………………………………………………

(Sau đây gọi là bên A)

Địa chỉ: ………………………………………………….....…………….……………………………………………………………………

Đại diện:……………….…….................Chức vụ:……………......................……….…………………………………………………...

(Ông/Bà):..............................................Chức vụ: ...................................................…………………………………………………..

(Ông/Bà):..............................................Chức vụ: ...................................................…………………………………………………..

(Ông/Bà):..............................................Chức vụ: ...................................................…………………………………………………..

II/ BÊN GIAO: ……………………………………………………………….................…………………………………………………..

(Sau đây gọi là bên B)

Địa chỉ: …………………………………………………………………….….................…………………………………………………..

Điện thoại: …………………...Fax: ……………….....................………….................…………………………………………………..

Đại diện : ……………………..................Chức vụ: …………....................…………..………………………………………………….

(Ông/Bà):................................................Chức vụ: .......................................................................................................................

(Ông/Bà):.................................................Chức vụ: .......................................................................................................................

Hai bên nhất trí cùng tiến hành bàn giao, nghiệm thu hàng hóa với nội dung như sau:

III/ DANH MỤC HÀNG HÓA BÀN GIAO GỒM:

TT

Tên hàng hóa

ĐVT

Qui cách đóng gói

Hãng sản xuất/ Nước sản xuất

Hạn sử dụng

Số lượng

1.

           

2.

           

3.

           

IV/.KẾT LUẬN:

- Toàn bộ …………………nói trên mới 100%, sản xuất năm ……, còn nguyên đai nguyên kiện, đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật như trong Hợp đồng số: …………., đã ký ngày … tháng … năm 20….

 - Bên A đã nhận đủ số lượng hàng hóa mà bên B đã bàn giao theo mục III.

 - Toàn bộ hàng hóa nói trên được chính thức bàn giao và nghiệm thu kể từ ngày…/…/ 20... Các bên nhất trí đồng ý ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.

 - Biên bản này được lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B 

Tải về biên bản giao nhận hàng hóa và nghiệm thu

Biên bản giao nhận hàng hóa nội bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA NỘI BỘ

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20…. Tại ……………………………., chúng tôi gồm:

Ông/Bà: …………………….……………………. Chức vụ: …………………………………………….(Bên giao)

Ông/Bà: ……………………. …………………….Chức vụ: ……………………….…………………….(Bên nhận)

Địa điểm giao nhận tài sản: ………………………………….

Xác nhận việc giao nhận tài sản như sau:

STT

Tên hàng

Quy cách/ chủng loại

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

1

         

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO                                                                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

Tải biên bản giao nhận hàng hóa nội bộ

Chia sẻ bài viết

Giải pháp phần mềm theo yêu cầu

Chúng tôi cam kết giải quyết các vấn đề quản trị theo từng doanh nghiệp và từng lĩnh vực cụ thể. Hãy chọn phần mềm bạn quan tâm, chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế theo yêu cầu của bạn.

Thiết kế riêng cho từng lĩnh vực
mks logo

Thiết kế riêng cho từng lĩnh vực

Hiệu quả, tiết kiệm chi phí
mks logo

Hiệu quả, tiết kiệm chi phí

Đơn giản dễ sử dụng
mks logo

Đơn giản dễ sử dụng

Dịch vụ phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi mang đến các dịch vụ công nghệ đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh. Từ phần mềm đóng gói, tư vấn giải pháp công nghệ và xây dựng phần mềm theo yêu cầu, chúng tôi cam kết giúp bạn tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển doanh nghiệp của bạn.
https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/57584df02e654b38a4d0f1b651a2e85c-Layer_1 (2).png

Phần mềm theo yêu cầu

Thu thập yêu cầu 

Thiết kế phần mềm 

Phát triển và kiểm thử 

Triển khai và hỗ trợ 

Bảo trì và nâng cấp

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/42def227de8a44968890967a756a34d3-Layer_1.png

Phù hợp từng khách hàng

Thiết kế riêng từng lĩnh vực

Đơn giản, dễ dùng

Hiệu quả cao

Tiết kiệm chi phí

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/6dede74dd0c34e26a013356af6a7357b-Layer_1 (1).png

Tư vấn giải pháp công nghệ

Đánh giá nhu cầu 

Phân tích và đề xuất giải pháp 

Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra đánh giá 

Hướng dẫn triển khai và bảo trì 

Đào tạo chuyển giao kiến thức

Dịch vụ phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi mang đến các dịch vụ công nghệ đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh. Từ phần mềm đóng gói, tư vấn giải pháp công nghệ và xây dựng phần mềm theo yêu cầu, chúng tôi cam kết giúp bạn tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển doanh nghiệp của bạn.
https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/57584df02e654b38a4d0f1b651a2e85c-Layer_1 (2).png

Phần mềm theo yêu cầu

Thu thập yêu cầu 

Thiết kế phần mềm 

Phát triển và kiểm thử 

Triển khai và hỗ trợ 

Bảo trì và nâng cấp

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/42def227de8a44968890967a756a34d3-Layer_1.png

Phù hợp từng khách hàng

Thiết kế riêng từng lĩnh vực

Đơn giản, dễ dùng

Hiệu quả cao

Tiết kiệm chi phí

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/6dede74dd0c34e26a013356af6a7357b-Layer_1 (1).png

Tư vấn giải pháp công nghệ

Đánh giá nhu cầu 

Phân tích và đề xuất giải pháp 

Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra đánh giá 

Hướng dẫn triển khai và bảo trì 

Đào tạo chuyển giao kiến thức

logo

Công ty cổ phần phần mềm Mekong

Điểm nổi bật của MekongSoft là tư vấn thiết kế các hệ thống phần mềm riêng theo tư duy quản lý của từng doanh nghiệp, phù hợp và dễ sử dụng nhất. Chi phí hợp lý theo từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quy mô của Quý khách hàng.

Liên hệ

64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

0944 443 558

support@mekongsoft.com.vn

@2023 MEKONGSOFT. ALL RIGHTS RESERVED