Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại

05-03-2022
Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại, kinh doanh chuỗi.... đầy đủ, chi tiết. Có bản word tải về. (Link xem ở cuối bài viết)
Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

- Căn cứ Nghị định số 35/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng giữa các bên;

Hôm nay ngày..... tháng .... năm ……..., tại………………………………, chúng tôi gồm:

BÊN NHƯỢNG QUYỀN: Công ty Cổ phần Thương Mại ...........................................

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………….do………………cấp ngày…/…/…….

Mã số thuế:  ..................

Địa chỉ: .............................................................................. Điện thoại : . .............................

Người đại diện: .................................................................. Chức vụ: ...................................

BÊN NHẬN QUYỀN: Ông .............................. Công ty......................................................

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ngày sinh: …/…/…….

Số CMND: .............................. cấp ngày: …/…/……. tại: ..........................

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………….do………………cấp ngày…/…/…)

Địa chỉ: ..............................................................................

Tài khoản ngân hàng: .............................................

Xét thấy:

Bên A là một pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam. Bên A là đơn vị đã thiết lập, vận hành, phát triển hệ thống ................................ mang thương hiệu ................................ (sau đây gọi là “Hệ thống”) trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên B là một pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam (cá nhân) có nhu cầu kinh doanh ................................ mang thương hiệu ................................ mà Bên A đang kinh doanh.

Do đó, hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại với nội dung chi tiết của bản hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

1.1.        Bên A bằng hợp đồng này cho phép bên B được quyền tiến hành mở 01 cơ sở kinh doanh (sau đây gọi tắt là “Cửa hàng”) để kinh doanh ................................ mang thương hiệu ................................ theo hệ thống, thiết kế mà Bên A đã xây dựng, thiết lập, vận hành và Bên B được quyền gắn nhãn hiệu ................................, các chỉ dẫn thương mại khác như: kiểu dáng của sản phẩm, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, bí mật kinh doanh, quảng cáo thuộc sở hữu của Bên A trong hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng của Bên B, cụ thể như sau:

- Được quyền sử dụng nhãn hiệu ................................ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số………được…………cấp ngày…../…./……… của Bên A để gắn lên các biển hiệu Cửa hàng, sản phẩm ................................ giấy tờ giao dịch, phương tiện kinh doanh tại Cửa hàng của Bên B.

- Được quyền sử dụng kiểu dáng của ................................ theo hình ảnh kèm theo hợp đồng này.

- Được sử dụng khẩu hiệu kinh doanh của Bên A là:

………………………………………………………………………………………………

- Được sử dụng biểu tượng kinh doanh của Bên A là:

………………………………………………………………………………………………

- Được sử dụng bí mật kinh doanh của Bên A là ................................, cách thức hoạt động, các định hướng kinh doanh, quảng cáo do bên A xây dựng để thực hiện hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng của Bên B.

- Được sử dụng các nội dung trong các băng zôn, biển hiệu quảng cáo của Bên A đã và đang sử dụng để quảng cáo cho Hệ thống khi bên B được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của Luật Quảng Cáo.

1.2.  Trong khi thực hiện hợp đồng này, Bên B chịu sự kiểm soát của Bên A trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng.

...........

Tải bản đầy đủ tại đây: Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Mời bạn tham khảo: Phần mềm quản lý kinh doanh chuỗi

DMCA.com Protection Status