Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

05-03-2022
Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng, download mẫu hợp đồng mua bán VLXD...
Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

HỢP ĐỒNG KINH TẾ 
Số: ………./HĐ KT

- Căn cứ Bộ luật dân sự số: 33/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006;
- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên:
Hôm nay, ngày ...... tháng ....... năm 20..... chúng tôi gồm các bên dưới đây:

BÊN MUA
……………………………………………………………
Người đại diện ………………………………….
Chức vụ Giám đốc
Địa chỉ …………………………………………………….
Điện thoại ………………….. Fax: ………………
Mã số thuế …………………….
Tài khoản
Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

BÊN BÁN
CÔNG TY ……………………………………….
Người đại diện ……………………………………………..
Chức vụ Giám đốc
Địa chỉ ……………………………………………………
Điện thoại ………………….. 
Mã số thuế …………………..
Tài khoản ………………………
Tại ……………………….

Sau khi bàn bạc hai bên cùng thoả thuận, thống nhất ký kết hợp đồng mua bán vật tư với các điều khoản và điều kiện sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:
Bên A đồng ý mua vật tư của bên B với đơn giá như sau:
STT Tên vật tư ĐVT Đơn giá (VNĐ)
1 Cát đen M3 ………………….
2 Đá 1x2, 2x4 xô M3 ………………….
3 Cát vàng bê tông M3 ……………………
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT và vận chuyển đến chân công trình.

ĐIỀU 2: CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ.
Tất cả vật tư xây dựng do bên B cung cấp đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng như hàng mẫu đã được hai bên thống nhất và được kiểm chứng trước khi giao nhận hàng.

ĐIỀU 3: GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN.
- Bên B có trách nhiệm giao hàng cho bên A tại chân công trình: (địa chỉ)
- Khi giao hàng, bên B cung cấp cho bên A phiếu xuất kho (hoặc phiếu giao hàng) ghi rõ tên vật tư, quy cách, số lượng hàng;
- Bên A cử người đo khối lượng cụ thể trên xe, kiểm tra quy cách vật liệu, xác nhận vào phiếu giao hàng đồng thời hướng dẫn cho bên B vị trí tập kết vật tư;
- Phiếu giao hàng được lập thành 02 bản như nhau (mỗi bên giữ 01 bản), khi giao/nhận hàng được cả hai bên xác nhận làm căn cứ để thanh toán.

ĐIỀU 4: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.
- Giá bán vật tư chỉ có giá trị trong thời gian bán hàng. Khi thay đổi giá bán do biến động của thị trường, bên B sẽ thông báo bằng văn bản cho bên A trước 03 ngày; Hợp đồng được tiếp tục thực hiện nếu bên A đồng ý và xác nhận vào thông báo giá mới. Trường hợp bên A không chấp nhận thì thông báo lại cho bên B để thanh lý hợp đồng.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời gian thanh toán: : Vào ngày 30 hàng tháng, hai bên thực hiện việc đối chiếu và lập biên bản chốt khối lượng vật tư đã thực hiện. Căn cứ vào khối lượng đã cung cấp và các khoản chịu phạt theo điều 5 (nếu có), bên B cung cấp hoá đơn GTGT của Bộ Tài chính cho bên A. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn, bên A phải thanh toán 70% số tiền cho bên B.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN.
* Trách nhiệm của Bên A
- Tạo mọi điều kiện để bên B giao hàng thuận lợi.
- Khi có yêu cầu lấy vật tư, bên A thông báo cho bên B trước 05 ngày
- Bên A cử người nhận hàng 24/24h .
- Có nghĩa vụ thanh toán cho bên B theo điều 4 của hợp đồng này;
- Từ chối nhận hàng nếu bên B cung cấp vật tư không đúng chủng loại, quy cách đã được hai bên thống nhất;
* Trách nhiệm của bên B:
- Đảm bảo cung cấp vật tư đúng tiêu chủân, chất lượng và vận chuyển đến chân công trình theo yêu cầu của bên A.
- Đảm bảo tiến độ, chủng loại vật tư bên A yêu cầu;
- Chịu mọi chi phí nếu bên A từ chối nhận hàng do vật tư cung cấp không đúng chủng loại;

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Hai bên cam kết thực hiện đúng mọi điều khoản trong hợp đồng này, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc hai bên cùng trao đổi để giải quyết. Trường hợp hai bên không tự giải quyết được thì phải đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội, mọi kết luận của Toà án kinh tế là bắt buộc đối với cả hai bên. Chi phí án phí do bên sai phải chịu trách nhiệm. Việc giải quyết này phải tuân theo pháp lệnh của hợp đồng kinh tế.
- Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành .... bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ...... bản để cùng thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải tại đây: Hợp đồng mua bán VLXD

Mời bạn tham khảo:

>> Phần mềm quản lý bán hàng 

>> Phần mềm quản lý kho

>> Phần mềm quản lý sản xuất

 

DMCA.com Protection Status