Hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà

05-03-2022
Hợp đồng thuê nhà đầy đủ, chi tiết
Hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG

 ĐẶT CỌC CHO THUÊ NHÀ

 

Hôm nay, ngày ......  tháng ........ năm …………., tại …………….., chúng tôi gồm có:

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN A):

Bà ......................................., sinh năm: ............, CMND số: ...... do Công an ……………. cấp ngày ................., đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ..............................................…………...       

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN B):

Bà ......................................, sinh năm: ............, CMND số: ...... do Công an ……………. cấp ngày ................., đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ............................................…………...         

Hai bên đồng ý thực hiện việc đặt cọc cho thuê nhà đất với các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

- Bằng hợp đồng này Bên A đồng ý nhận đặt cọc số tiền là: .......................... đồng (.......................................đồng) để đảm bao giao kết hợp đồng cho Bên B thuê nhà tại địa chỉ.......................................................................... Nếu sau khi ký hợp đồng này Bên B không thuê nhà đất nêu trên nữa thì sẽ mất số tiền đặt cọc đã giao, nếu Bên A không cho Bên B thuê nhà đất nữa thì sẽ phải trả lại số tiền đặt cọc đã nhận và chịu phạt cọc số tiền gấp .... (......) lần số tiền đặt cọc đã nhận.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN - MỤC ĐÍCH THUÊ - THỜI HẠN BÀN GIAO NHÀ ĐẤT

2.1. Thời hạn thuê nhà đất là: ................tháng , kể từ ngày ....................................

2.2. Mục đích thuê: ........................................................................................

ĐIỀU 3: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Giá thuê là: …….....................….. đồng/tháng (…………........…............…….đồng một tháng). Giá thuê đã có tiền nước và vệ sinh chung, điện sinh hoạt tự dùng và tự trả.

3.2. Phương thức thanh toán: Thanh toán một lần toàn bộ số tiền và bằng tiền đồng Việt Nam.

ĐIỀU 4: BÀN GIAO NHÀ THUÊ

Trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng đặt cọc này, các bên có trách nhiệm thực hiện việc bàn giao nhà thuê vào ngày......./......../.................

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

…………………………………………………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………….........................

- Các bên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc hợp đồng này, nếu bên nào vi phạm hợp đồng, bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên vi phạm hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật;

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, ngày nhận tiền, ngày ghi trên hợp đồng này.

- Hợp đồng gồm 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A

BÊN B

Tải: Tại đây

Mời bạn tham khảo:

>> Phần mềm quản lý bán hàng

>> Phần mềm quản lý kho

 

DMCA.com Protection Status