Phần mềm quản lý cho cơ quan hành chính, sự nghiệp


PHẦN MỀM TIÊU BIỂU

Hãy chọn phần mềm bạn đang cần để xem. Sau đó Mekong soft sẽ chỉnh sửa lại theo cách bạn góp ý !

Giúp bệnh viện dự trù thiết bị, nhập mới, cấp phát trang thiết bị cho khoa phòng, điều chuyển, bảo dưỡng, sửa chữa, thanh lý, tính khấu hao và xuất nhập xuất tồn thiết bị

Phần mềm quản lý Phòng vật tư thiết bị Y tế

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Hãy lắng nghe khách hàng nói về chúng tôi