Phần mềm quản lý đối tượng (phạm tội)

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN CƠ BẢN

      Đăng nhập:

      Nhấn đúp chuột vào biểu tượng Quản Lý Bán Hàng trên Desktop .

      Tên đăng nhập: admin

      Mật khẩu: admin

      Đăng xuất:

      Chọn “Quản Trị Hệ Thống” -> “Đăng xuất”.

      Kết thúc: Chọn biểu trượng dấu X bên góc phải trên màn hình.

1. Quản trị hệ thống

     Đăng nhập: đăng nhập vào hệ thống.

     Đăng xuất: đăng xuất khỏi phần mềm.

     Thông tin sử dụng: thông tin doanh nghiệp của người sử dụng.

     Phân quyền: tạo tài khoản người dùng, phân quyền cho người dùng được sử dụng chức năng nào trong phần mềm.

     Đổi mật khẩu: thay đổi mật khẩu người sử dụng.

     Sao lưu: sao lưu dử liệu dự phòng.

     Phục hồi: phục hồi lại dử liệu đã sao lưu.

     Import: Thêm danh sách hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp vào phần mềm từ file excel.

     Chỉnh sửa dử liệu: chỉnh sửa dử liệu trong trường hợp dử liệu bị sai hoặc lổi.

2. Thiết lập ban đầu

      Nhóm khách hàng/NCC: quản lý  khách hàng, nhà cung cấp theo nhóm.

      Khách hàng: quản lý thông tin khách hàng. Thao tác thêm, sửa, xóa khách hàng.

      Nhà cung cấp: quản lý thông tin nhà cung cấp.Thao tác thêm, sửa, xóa nhà cung cấp

      Loại hàng: quản lý hàng hóa.

      Hàng hóa: Quản lý danh sách hàng hóa: thêm, sửa, xóa. Khi mua bán hàng thì chỉ cần chọn hàng hóa không cần nhập lại.

      Quỷ: Thông tin quỹ (VD: Tiền mặt, ngân hàng vietbank,…).

      Nội dung thu chi: quản lý nội dung thu chi dùng để thu chi tiền thì chỉ cần chọn thôi không cần nhập (VD: Thu công nợ khách hàng, Chi tiền cho nhà cung cấp,…).

      Tồn kho ban đầu: Nhập tồn kho ban đầu (tồn kho hiện tại trong cửa hàng).

      ​Kho hàng: Quản lý hàng hóa theo kho

3. Quản lý nghiệp vụ

      Báo giá: báo giá cho khách hàng giá hàng hóa mình muốn báo giá.

      ​Đặt hàng: đặt hàng nhà cung cấp, khách đặt hàng.

      ​Chuyển kho: chuyển hàng hóa từ kho này đến kho khác.

      Mua hàng: mua hàng từ nhà cung cấp nhập vào kho.

      Bán hàng: xuất hàng ra để bán cho khách hàng.

      Trả hàng: trả hàng nhà cung cấp và khách hàng trả hàng.

      Thu tiền: Thu công nợ khách hàng.

      Chi tiền: Chi trả tiền nhà cung cấp.

      ​Thu chi khác: ​Thu tiền, chi tiền khác. Vd: Chi tiền điện, tiền nước, tiền lương...

      Tính lãi: Tính lãi công nợ khách hàng.

      Xuất – Nhập – Tồn: Thống kê số lượng hàng hóa trong quá trình mua hàng, bán hàng, trả hàng. Thể hiện số lượng tồn hiện tại của hàng hóa trong cửa hàng.

      Hàng tồn dưới định mức: Số lượng tồn thấp hơn giới hạn định mức quy định của hàng hóa.

      Bán hàng và thu tiền: Tổng kết tiền tiền bán hàng với tiền thu trên phiếu.

      Thu – Chi – Tồn – Quỹ: Thống kê tiền thu chi trong quỹ.

      Công nợ: Thống kê công nợ khách hàng, nhà cung cấp, cho biết công nợ của khách hàng, nhà cung cấp để tiện theo dõi.

      Chênh lệch lãi lổ: Thống kê chênh lệch lãi lỗ của hàng hóa trong quá trình bán hàng.

      Tổng kết bán hàng: Tổng kết bán hàng theo khách hàng, theo mặt hàng.

PHẦN 2: THIẾT LẬP BAN ĐẦU

1. Thông tin sử dụng

      Đăng nhập vào phần mềm:

      Tên đăng nhập: admin

      Mật khẩu: admin

      Chọn “Đăng nhập”

      “Quản trị hệ thống” -> “Thông tin sử dụng”.

      Thiết lập thông tin doanh nghiệp: tên doanh nghiệp, địa chỉ, người đại diện, điện thoại,…Các mục có (*) là bắt buộc, các thông tin khác không nhập củng được.

      Nhập thông tin xong chọn “Chấp nhận”

2. Nhóm khách hàng / NCC

Chọn “Thiết lập ban đầu” -> “Nhóm khách hàng/NCC”.

Chức năng chính: thêm, sửa, xóa, thoát.

 • Thêm: nhập thông tin nhóm gồm có mã nhóm (ở đây ta viết tắt hoặc để mặt định củng được), tên nhóm. Chọn “Lưu lại”. Nếu muốn tiêp tục thêm thì nhập thông tin tiếp tục rồi chọn “Lưu lại”, ngược lại chọn “Đóng”. Lưu ý: Mã không được trùng nhau.

 • Sửa: chọn dòng muốn sửa -> “Sửa”, hiện lên cái bảng trên, ta sửa thông tin rồi chọn “Lưu lại”.

 • Xóa: chọn dòng muốn xóa -> “Xóa”.
 • Thoát: chọn “Thoát”.

3. Khách hàng

Chọn “Thiết lập ban đầu” -> “Khách hàng”.

Chức năng chính: thêm, sửa, xóa, in danh sách, thoát.

 • Thêm: nhập thông tin khách hàng: chọn nhóm, nhập mã, tên, địa chỉ, điện thoại, công nợ ban đầu (công nợ đến thời điểm hiện tại),… . Chọn “Lưu lại”. Nếu muốn tiêp tục thêm thì nhập thông tin rồi tiếp tục chọn “Lưu lại”, ngược lại chọn “Đóng”. Lưu ý: Mã không được trùng nhau.

 • Sửa: chọn dòng muốn sửa -> “Sửa”, hiện lên cái bảng trên, ta sửa thông tin rồi chọn “Lưu lại”. VD: dòng được chọn dưới đây là khách hàng Chùa Tân Hữu.

 • Xóa: chọn dòng muốn xóa -> “Xóa”.
 • In danh sách: chọn “In danh sách”.

Thoát: chọn “Thoát”.

4. Nhà cung cấp

Chọn “Thiết lập ban đầu” -> “Nhà cung cấp”.

Chức năng chính: thêm, sửa, xóa, in danh sách,thoát.

 • Thêm: nhập thông tin nhà cung cấp: chọn nhóm, nhập mã, tên, địa chỉ, điện thoại, công nợ ban đầu (công nợ đến thời điểm hiện tại),… . Chọn “Lưu lại”. Nếu muốn tiêp tục thêm thì nhập thông tin rồi tiếp tục chọn “Lưu lại”, ngược lại chọn “Đóng”.

 • Sửa: chọn dòng muốn sửa -> “Sửa”, hiện lên cái bảng trên, ta sửa thông tin rồi chọn “Lưu lại”. VD: dòng được chọn dưới đây là nhà cung cấp Nhà Phân Phối TBVS Ngọc Tiến.

 • Xóa: chọn dòng muốn xóa -> “Xóa”.
 • In danh sách: chọn “In danh sách”.
 • Thoát: chọn “Thoát”.

5. Loại hàng

Chọn “Thiết lập ban đầu” -> “Loại hàng”.

Chức năng chính: thêm, sửa, xóa,thoát.

 • Thêm: nhập thông tin loại hàng: mã loại, tên loại. Chọn “Lưu lại”. Nếu muốn tiêp tục thêm thì nhập thông tin rồi tiếp tục chọn “Lưu lại”, ngược lại chọn “Đóng”.

 • Sửa: chọn dòng muốn sửa -> “Sửa”, hiện lên cái bảng trên, ta sửa thông tin rồi chọn “Lưu lại”. VD: dòng được chọn dưới đây là Cát Đá

 • Xóa: chọn dòng muốn xóa -> “Xóa”.
 • Thoát: chọn “Thoát”.

6. Hàng hóa

Chọn "Thiết lập ban đầu" -> "Hàng hóa"

Chức năng: Thêm, sửa, xóa.

Thêm: nhập thông tin hàng hóa, chọn loại hàng, nhập mã, tên, đơn vị gốc, giá nhập, giá bán lẻ, ....-> "Lưu lại". Nếu muốn tiếp tục thêm thì nhập thông tin rồi tiếp tục "Lưu lại", ngược lại chọn "đóng". ở đây ta hiều bồn nước có đơn vị tính nhỏ nhất là "Cái", một cái có gia nhập, giá bán lẻ,... Ta thấy trong hình có đơn vị tính phụ là "Cặp" , TL Quy đổi là 2 có nghĩa là 1 Cặp có 2 cái.

Sửa: chọn hàng hóa muốn sửa trong dánh sách hàng hóa. Sửa thông tin rồi lưu lại.

Xóa: chọn hàng hóa muốn xóa -> "Xóa"

7. Quỹ

Chọn “Thiết lập ban đầu” -> “Quỹ”.

Chức năng chính: thêm, sửa, xóa,thoát.

 • Thêm: nhập thông tin quỹ: tên quỹ, tồn quỹ ban đầu. Chọn “Lưu lại”. Nếu muốn tiêp tục thêm thì nhập thông tin rồi tiếp tục chọn “Lưu lại”, ngược lại chọn “Đóng”.

 • Sửa: chọn dòng muốn sửa -> “Sửa”, hiện lên cái bảng trên, ta sửa thông tin rồi chọn “Lưu lại”. VD: dòng được chọn dưới đây là Tiền gửi ngân hàng Agribank.

 • Xóa: chọn dòng muốn xóa -> “Xóa”.
 • Thoát: chọn “Đóng”.

8. Nội dung thu chi

Chọn “Thiết lập ban đầu” -> “Nội dung thu chi”.

Chức năng chính: thêm, sửa, xóa,thoát.

 • Thêm: nhập thông tin quỹ: chọn loại nội dung thu hay là chi, tên nội dung. Chọn “Lưu lại”. Nếu muốn tiêp tục thêm thì nhập thông tin rồi tiếp tục chọn “Lưu lại”, ngược lại chọn “Thoát”.

 • Sửa: chọn dòng muốn sửa -> “Sửa”, hiện lên cái bảng trên, ta sửa thông tin rồi chọn “Lưu lại”. VD: dòng được chọn dưới đây là Tiền mặt

 • Xóa: chọn dòng muốn xóa -> “Xóa”.
 • Thoát: chọn “Thoát”.

9. Tồn kho ban đầu

Chọn “Thiết lập ban đầu” -> “Tồn kho ban đầu”.

Nhập trực tiếp số lượng hiện tại trong kho hiện có vào cột số lượng.

7. Đặt hàng nhà cung cấp

Chọn "Quản lý nghiệp vụ" -> "Đặt hàng" -> "Đặt hàng NCC"

Chọn nhà cung cấp:

Chọn hàng hóa:

Sửa phiếu: tương tự như mua hàng

Phiếu in đặt hàng

Chuyển sang phiếu mua hàng

Xác nhận có chắc là muốn chuyển hay không

Yes -> Phiếu mua hàng

Quay lại phiếu đặt hàng xem ta thấy cột đã giao đã chọn, cột SL Đã Giao trong hàng hóa đã thay đổi

 

 

8. Khách đặt hàng

Chọn "Quản lý nghiệp vụ" -> "Đặt hàng" -> "Khách đặt hàng"

Chọn khách hàng:

Chọn hàng hóa:

Sửa phiếu: tương tự như bán hàng

Phiếu in đặt hàng

Chuyển sang phiếu mua hàng

Xác nhận có chắc là muốn chuyển hay không

Yes -> Phiếu bán hàng

Quay lại phiếu đặt hàng xem ta thấy cột đã giao chưa được chọn vì giao chưa hết, cột SL Đã Giao trong hàng hóa đã thay đổi

 

9. Báo giá

Chọn "Quản lý nghiệp vụ" -> "Báo giá"

Chọn "Tạo mới" -> Nhấp 2 cái vào "Tất cả các hàng hóa" nếu muốn báo giá hết hàng hóa, hoặc nhấp 2 cái vào "Chọn từng hàng hóa" để chọn những hàng hóa muốn báo giá. Chọn hàng hóa -> "Đồng ý". Tắt -> "Lưu lại".

In chi tiết báo giá

 

 

 

10. Chuyển kho

Chọn "Quản lý nghiệp vụ" -> "Chuyển kho"

Chọn "Kho đích", chọn hàng hóa muốn chuyển, quy cách...-> "Lưu lại"

In phiếu

PHẦN 3: NGHIỆP VỤ CHÍNH

1. Mua hàng

 
Chọn “Quản lý nghiệp vụ” -> “Mua hàng”

Ở đây chúng ta củng có thể thêm nhà cung cấp mới, hàng hóa mới bằng cách chọn Nhà cung cấp, Thêm hàng hóa

Giao diện phần mua hàng gồm 2 phần chính:
⦁    Tìm kiếm: bên trái màn hình, hiển thị danh sách những phiếu mua hàng từ ngày -> đến ngày, có thể tìm những phiếu của nhà cung cấp nào đó.
⦁    Thông tin: Thông tin phiếu mua hàng.
Qua trình thực hiện:
⦁    Tạo mới phiếu mua hàng
+ Bước 1: Chọn “Tạo mới”, mặt định ngày lập phiếu là ngày hiện tại, nhân viên lập là tên người đăng nhập vào hệ thống.
+ Bước 2: Nhập tên nhà cung cấp, chọn nhà cung cấp

+ Bước 3: Ở bước 2 khi chọn nhà cung cấp thì hệ thống sẻ tự động tính nợ cũ. Tiếp tục chọn hàng hóa bằng cách nhập tên hoặc mã hàng hóa mình mua.

+ Bước 4: Nhập số lượng, chỉnh giá. Tiếp tục chọn hàng hóa khác

+ Bước 5: Khi nhập đủ hàng hóa thì ta thấy phía dưới có tổng tiền toa hàng gồm tiền số và tiền chử. Ở ô thanh toán, khi bạn có trả tiền cho nhà cung cấp thì bạn điền vào ô thanh toán. Mình thanh toán 7,000,000.

+ Bước 6: Chọn “Lưu” để lưu lại. Sẻ có thông báo là đã lưu thành công. Chọn “Ok”.  Sau khi lưu lại thì phiếu chúng ta vừa lưu sẻ xuất hiện bên tìm kiếm.

Tương tự, chúng ta quay về bước 1 để tạo phiếu mua hàng mới.
⦁    In phiếu:
Chọn “In” kế bên nút “Lưu”, sẻ hiện lên giao diện để in, chọn nút in là được

⦁    Sửa phiếu: Ví dụ ta muốn xóa đi một hàng hóa hay thay đổi số lượng, thao tác thực hiện:
+ Bước 1: Nhấp đúp chuột trái vào phiếu muốn sửa bên tìm kiếm, bên phải sẻ hiện thị thông tin chi tiết của phiếu đó. Ở đây mình chọn phiếu ngày 31/03/2016

+ Bước 2: Thay đổi thông tin mà mình muốn sửa.
      Bạn muốn thay đổi số lượng, thay đơn giá thì chỉ cần vào dòng của hàng hóa đó thay đổi đúng theo ý muốn là được
      Còn bạn muốn xóa bớt hàng hóa thì bạn nhấp chuột phải vào hàng hóa muốn xóa, chọn “Xóa” là được.

+ Bước 3: Chọn “Lưu lại”.
⦁    Xóa phiếu: Chuột phải vào phiếu muốn xóa bên tìm kiếm, chọn “Xóa”

⦁    Tương tự chọn “In Phiếu Mua Hang Tổng Hợp”, ta sẻ in phiếu tổng hợp của nhà cung cấp từ ngày đến ngày.

 

2. Bán hàng

Chọn “Quản lý nghiệp vụ” -> “Bán hàng”

Giao diện phần mua hàng gồm 2 phần chính:

Tìm kiếm: bên trái màn hình, hiển thị danh sách những phiếu mua hàng từ ngày -> đến ngày, có thể tìm những phiếu của khách hàng nào đó. 

Thông tin: Thông tin phiếu mua hàng.

Ở đây chúng ta củng có thể thêm khách hàng mới, hàng hóa mới bằng cách chọn Thêm khách hàng, Thêm hàng hóa

Giao diện phần bán hàng tương tự như phần mua hàng

Quá trình thực hiện: củng tương tự như mua hàng.

 + Chọn nhà cung cấp

 + Chọn hàng hóa:

 + Nhập thanh toán:

In phiếu: có 3 loại để bạn lựa chọn là in có công nợ củ , in không có công nợ và in không giá

 + In có công nợ:

 + In không có công nợ:

 + In không giá

 

Sửa phiếu: Ví dụ ta muốn xóa đi một hàng hóa hay thay đổi số lượng, thao tác thực hiện:

+ Bước 1: Nhấp đúp chuột trái vào phiếu muốn sửa bên tìm kiếm, bên phải sẻ hiện thị thông tin chi tiết của phiếu đó. Ở đây mình chọn phiếu của khách Chú Trung

+ Bước 2: Thay đổi thông tin mà mình muốn sửa.

      Bạn muốn thay đổi số lượng, thay đơn giá thì chỉ cần vào dòng của hàng hóa đó thay đổi đúng theo ý muốn là được

      Còn bạn muốn xóa bớt hàng hóa thì bạn nhấp chuột phải vào hàng hóa muốn xóa, chọn “Xóa” là được.

+ Bước 3: Chọn “Lưu lại”.

Xóa phiếu: Chuột phải vào phiếu muốn xóa bên tìm kiếm, chọn “Xóa”

Tương tự ta có thể xem lịch sử bán hàng,...

+ Lịch sử bán hàng

+ In phiếu chọn

+ In phiếu xuất hàng tổng hợp theo khu vực

 + In Bảng kê gia hàng

 + In xuất hàng tổng hợp theo khách hàng

3. Trả hàng nhà cung cấp

Quản lý nghiệp vụ -> "Trả hàng" -> "Trả hàng nhà cung cấp"

Thao tác tương tự như mua hàng

Một số hình ảnh trong trả hàng nhà cung cấp:

Phiếu trả hàng NCC

Phiếu in có nợ củ

Phiếu in không có nợ củ

4. Khách trả hàng

Quản lý nghiệp vụ -> "Trả hàng" -> "Khách trả hàng"

Thao tác tương tự như bán hàng.

Một số hình ảnh trong khách trả hàng:

Phiếu khách trả hàng

Phiếu in khách trả hàng

5. Thu tiền

Chọn “Quản lý nghiệp vụ” -> “Thu tiền”

Chức năng chính: thêm, sửa, xóa, in, thoát.

 • Thêm: chọn khách hàng, chọn lý do thu, nhập số tiền thu, ghi chú. Chọn “Lưu lại”. Nếu muốn tiêp tục thêm thì nhập thông tin rồi tiếp tục chọn “Lưu lại”, ngược lại chọn “Đóng”. 

 • Sửa: chọn dòng muốn sửa -> “Sửa”, hiện lên cái bảng trên, ta sửa thông tin rồi chọn “Lưu lại”.
 • Xóa: chọn dòng muốn xóa -> “Xóa”.

 • In phiếu: chọn phiếu muốn in -> “In”

 • Thoát: chọn “Thoát”.

6. Chi tiền

Chọn “Quản lý nghiệp vụ” -> “Chi tiền”

Chức năng chính: thêm, sửa, xóa, in, thoát.

 • Thêm: chọn nhà cung cấp, chọn lý do chi, nhập số tiền chi, ghi chú. Chọn “Lưu lại”. Nếu muốn tiêp tục thêm thì nhập thông tin rồi tiếp tục chọn “Lưu lại”, ngược lại chọn “Thoát”.

 • Sửa: chọn dòng muốn sửa -> “Sửa”, hiện lên cái bảng trên, ta sửa thông tin rồi chọn “Lưu lại”.
 • Xóa: chọn dòng muốn xóa -> “Xóa”.

 • In phiếu: chọn phiếu muốn in -> “In”

 • Thoát: chọn “Thoát”.

PHẦN 4: BÁO CÁO THỐNG KÊ

1. Thống kê xuất nhập tồn

Chọn “Quản lý nghiệp vụ” -> “Thống kê xuất nhập tồn”

Bạn muốn thống kê từ ngày nào thì chọn từ ngày, đến ngày nào thì chọn đến ngày, chọn “Xem” để thống kê.

2. Công nợ khách hàng

Chọn “Quản lý nghiệp vụ” -> “Công nợ khách hàng”

Chức năng: xem công nợ khách hàng, xem chi tiết công nợ của khách hàng đó.

+ Xem công nợ khách hàng: chọn ngày bắt đầu tại từ ngày, ngày kết thúc tại đến ngày, chọn “Xem” để thống kê công nợ.

+ Xem chi tiết công nợ của 1 khách hàng: chọn khách hàng muốn xem chi tiết -> “Xem chi tiết công nợ”

Khi chọn “Xem chi tiết công nợ” sẻ hiện ra cái giao diện thống kê các phiếu bán hàng, khách trả hàng, phiếu thu tiền của khách hàng đó.

In

3. Công nợ nhà cung cấp

Chọn “Quản lý nghiệp vụ” -> “Công nợ nhà cung cấp”.

Chức năng: củng tương tự như xem “Công nợ khách hàng”.

In

Chọn để xem chi tiết

Chọn "Xem chi tiết công nợ"

Phiếu in chi tiêt

4. Hàng tồn dưới định mức

Chọn “Quản lý nghiệp vụ” -> “Hàng tốn dưới định mức”.

Chức năng: xem hàng hóa nào có số lượng tồn hiện tại dưới giới hạn định mức.

5. Bán hàng, thu tiền

Chọn “Quản lý nghiệp vụ” -> “Bán hàng và thu tiền”.

Chức năng: thống kê bán hàng và thu tiền theo nhân viên

Giao diện in

 

6. Thu chi tồn quỹ

Chọn “Quản lý nghiệp vụ” -> “Thu chi tồn quỹ”.

Chức năng: Thống kê thu chi tồn quỹ

 In thu chi tồn quỹ: chọn “Xem -> In”

7. Chênh lệch lãi lỗ

Chọn “Quản lý nghiệp vụ” -> “Thu chi tồn quỹ”.

Chức năng: Xem lợi nhuận của hàng hóa khi bán hàng theo hàng hóa hoặc khách hàng hoặc nhân viên.

In

8. Tổng hợp thu chi

Chọn “Quản lý nghiệp vụ” -> “Tổng hợp thu chi”.

Chức năng: Tổng hợp thu chi

DMCA.com Protection Status