; ; ;

Phần mềm quản lý chuỗi nhà hàng

Phần 1: Quản Trị Hệ Thống

1. Đăng nhập

Đăng nhập phần mềm với tài khoản mặt định:

Tên tài khoản: admin

Mật khẩu: admin

2. Đăng xuất

Chọn "Quản Trị hệ Thống" -> "Đăng xuất"

Sau khi Đăng xuất xong thì sẻ mở lên giao diện Đăng  nhập cho bạn vào hệ thống

3. Phân Quyền

Chọn "Quản Trị Hệ Thống" -> "Phân Quyền"

Thêm tài khoản đăng nhập: Chọn "Thêm người dùng"

Nhập thông tin người dung -> "Lưu"

4. Sao lưu

Chọn "Quản Trị Hệ Thống" -> "Sao Lưu"

Chọn đường dẩn lưu file -> "đồng ý"

5. Phục hồi

Chọn "Quản Trị Hệ Thống" -> "Phục hồi"

Chọn file sao lưu trước đó -> "đồng ý"

6. Thông tin sử dụng

Chọn "Quản Trị Hệ Thống" -> "Thông tin sử dụng"

Nhập thông tin sử dụng doanh nghiệp của minh -> "Lưu"

Phần 2: Quản Lý Danh Mục

1. Nhóm hàng

Chọn Quản lý danh mục -> "Nhóm hàng": Hiển thị danh sách nhóm hàng hiện có.

Chọn "Thêm" để thêm nhóm hàng mới.

Nhập thông tin nhóm hàng như trong hình sau -> "Lưu"

Xóa: chọn nhóm hàng trong danh sách (nhấp chuột lên nhóm hàng đó) -> "Xóa".

 

2. Hàng hóa

Chọn Quản lý danh mục -> "Hàng hóa"

Thêm hàng hóa mới: Chọn "Thêm" -> Nhập thông tin theo hình phía dưới -> "Lưu"

Xóa hàng hóa: Chọn hàng hóa trong danh sách hàng hóa -> "Xóa"

3. Khu vực

Chọn Quản lý danh mục -> "Khu vực"

Thêm khu vực: Chọn "Thêm", nhập thông tin khu vực, chọn "Lưu"

Xóa khu vực: Trong danh sách khu vực, chọn khu vực cần xóa, chọn "Xóa". Muốn xóa khu vực thì phải xóa danh sách khách hàng nhà cung cấp trong khu vực đó trước.

4. Khách hàng

Chọn Quản lý danh mục -> "Khách hàng"

Thêm khách hàng: Chọn "Thêm" -> nhập thông tin khách hàng -> Lưu

Xóa khách hàng: Chọn khách hàng cần xóa trong danh sách khách hàng -> "Xóa"

 

5. Nhà cung cấp

Chọn Quản lý danh mục -> "Nhà cung cấp"

Thêm nhà cung cấp: Chọn "Thêm" -> Nhập thông tin nhà cung cấp -> "Lưu"

Xóa nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp muốn xóa -> "Xóa".

6. Nội dung thu chi

Chọn Quản lý danh mục -> "Nội dung thu chi"

Thêm mới nội dung thu chi: Chọn "Thêm" -> Chọn hình thức Thu hoặc Chi, nhập thông tin nội dung -> "Lưu"

Xóa: Chọn nội dung cần xóa trng danh sách -> "Xóa"

Phần 3: Quản Lý Nghiệp Vụ

1. Mua hàng

Chọn "Quản lý nghiệp vụ nhà hàng" -> "Mua Hàng"

B1: "Tạo mới"

B2: Chọn đối tượng nhà cung cấp: qm - NPP rượu, bia & NGK Quốc Hải

B3: Chọn nhóm hàng hóa

B4: Chọn danh sách hàng hóa, nhập số lượng, chỉnh đơn giá

B5: Nhập thanh toán

B6: Lưu lại

B7: In

Phiếu in mua hàng:

Bảng kê :

+ Theo chứng từ

+ Theo hàng hóa:

Phiếu in bảng kê theo hàng hóa nhập mua hàng:

2. Bán hàng

Chọn Quản Lý Nghiệp Vụ Nhà Hàng -> "Bán Hàng"

Chọn phòng mới: nhập tên phòng -> chọn phòng

Chọn hàng hóa vào danh sách hàng hóa

In thu tiền: chọn yes nếu bạn thật sự muốn thu tiền

Phiếu in hóa đơn

Xóa phiếu chuyển bàn: Chuột phải vào phòng, chọn "Xóa" hoặc "Chuyển Bàn"

Những phiếu giao dịch trong ngày

 

3. Thu tiền

Chọn "Quản lý nghiệp vụ nhà hàng" -> "Thu tiền"

Thêm phiếu thu mới:

+ Chọn "Thêm" -> Nhập thông tin phiếu thu -> "Lưu"

Chọn phiếu muốn in hoặc in từ lúc thêm luôn

4. Chi tiền

Chọn "Quản lý nghiệp vụ nhà hàng" -> "Chi tiền"

Thêm phiếu thu mới:

+ Chọn "Thêm" -> Nhập thông tin phiếu chi -> "Lưu"

Chọn phiếu muốn in hoặc in từ lúc thêm phiếu luôn

Phần 4: Báo Cáo Thống Kê

1. Tổng hợp chứng từ

Chọn "Báo Cáo - Thống Kê" -> "Tổng Hợp Chứng Từ"

Phiếu in

2. Thống kê xuất nhập tồn

Chọn "Báo cáo - Thống Kê" -> "Báo Cáo Nhập - Xuất - Tồn Kho"

Chọn từ ngày đến ngày -> "Xem"

Phiếu in nhập - xuất - tồn

3. Tổng hợp kết quả kinh doanh

Chọn "Báo Cáo - Thống Kê" -> "Tổng Hợp Kết Quả Kinh Doanh"

Chọn từ ngày nào đến ngày nào -> "Xem"

Xem chi tiết theo biểu đồ

4. Báo cáo công nợ

Chọn Báo Cáo - Thống Kê -> "Báo Cáo Công Nợ"

Chọn đối tượng là nhà cung cấp hay khách hàng -> "Xem"DMCA.com Protection Status