; ; ;

Phần mềm quản lý bán xăng dầu theo yêu cầu

BÁN LẺ XĂNG DẦU

1. Nhân viên bán lẻ xăng dầu

Vào phần Bán lẻ xăng dầu chọn Nhân viên bán lẻ xăng dầu

(1) Nhập tên nhân viên

(2) Chọn năm

(3) Chọn tháng

(4) Nhập số tiền hỗ trợ ăn ( nếu có )

(5) Nhập số lít bắt đầu tính

Bấm lưu khi hoàn tất 

 

2. Ứng tiền - Hoàn trả

Vào phần Bán lẻ xăng dầu chọn Ứng tiền - Hoàn trả

+ Để thêm nhân viên ứng trả: bạn nhập các thông tin sau

(1) Chọn ngày lập 

(2) Chọn nhân viên

(3) Nhập số tiền cần ứng hoặc trả

(4) Chọn quỹ

(5) Chọn chi nhánh

(6) Chọn loại ứng hoặc trả

Bấm lưu lại khi hoàn tất

+ Để xem danh sách nhân viên ứng trả:

(1) Chọn khoảng thời gian cần xem

(2) Chọn chi nhánh

Bấm Xem

+ Để xóa nhân viên đã ứng tiền hoặc hoàn tiền bạn chọn nhân viên cần xóa, nhấp chuột phải và chọn xóa

3. Tính tiền nhân viên

Vào phần Bán lẻ xăng dầu chọn Tính tiền nhân viên

Để xem tính tiền nhân viên bạn thực hiện các bước sau:

(1) Chọn năm cần xem

(2) Chọn tháng cần xem

(3) Chọn chi nhánh

(4)Chọn nhân viên

(5) Bấm Xem để hiển thị danh sách

Phiếu in bảng tính tiền nhân viên

 

 

4. Trụ bơm

Vào phần Thiết lập ban đầu chọn Trụ bơm

+ Thêm thông tin trụ bơm:

(1) Nhập tên trụ

(2) Nhập đơn giá thường

(3) Nhập hàng hóa

(4) Chọn đơn vị tính phù hợp

(5) Nhập số total ban đầu cho trụ

(6) Nhập đơn giá Total

(7) Chọn chi nhánh

Bấm Lưu khi hoàn tất

+ Để sửa thông tin trụ bơm, bạn chọn trụ cần sửa rồi bấm Lưu

+ Để xóa trụ bơm, bạn chọn trụ cần xóa, nhấp chuột phải và chọn Xóa

 

5. Đổi phiếu

Vào phần Bán lẻ xăng dầu chọn Đổi phiếu

Nhập thông tin phiếu như sau: 

(1) Chọn ngày lập phiếu

(2) Chọn nhân viên

(3) Chọn chi nhánh

(4) Nhập thông tin trụ

     Chọn tên trụ

     Chọn đơn vị tính phù hợp

     Nhập số lượng

     Nhập đơn giá

     Chọn kho hàng

(5) Chọn quỹ

(6) Xóa tiền nhận khi nhận đổi phiếu

Bấm Lưu khi hoản tất     

Để sửa thông tin phiếu đổi phiếu bạn nhấp đúp chuột chọn phiếu cần sửa, sau đó cập nhật thông tin lại và bấm Lưu

Để xóa phiếu đổi phiếu bạn nhấp chuột phải vào phiếu cần xóa và chọn Xóa

6. Phiếu bán lẻ xăng dầu

Vào phần Bán lẻ xăng dầu chọn Phiếu bán lẻ xăng dầu

+ Thêm phiếu: nhập các thông tin sau

(1) Ngày lập

(2) Chọn chi nhánh

(3) Chọn  nhân viên

(4) Nhập thông tin trụ

(5) Chọn quỹ

Bấm lưu khi hoàn tất

+ Để sửa phiếu, bạn nhấp đúp chuột vào phiếu cần sửa, cập nhật lại thông tin và bấm Lưu

+ Để xóa phiếu, bạn nhấp chuột phải vào phiếu cần xóa và bấm Xóa

Phiếu in sổ theo dõi bán hàng

Phiếu in báo cáo thông tin trụ bán lẻ

 

7.Thu chi bán lẻ xăng dầu

Vào phần Bán lẻ xăng dầu chọn Thu chi bán lẻ xăng dầu

+ Để lập thu chi bán lẻ xăng dầu bạn nhập các thông tin sau:

(1) Chọn ngày lập

(2) Chọn chi nhánh

(3) Chọn nhân viên

(4) Chọn loại thu hay chi

(5) Nhập nội dung thu/chi

(6) Nhập số tiền thu/chi

(7) Chọn quỹ

Bấm Lưu khi hoàn tất

+ Để sửa phiếu bạn nhấp đúp chuột vào phiếu cần sửa, sau đó cập nhật lại thông tin và bấm Lưu

+ Để xóa phiếu bạn nhấp chuột phải vào phiếu cần xóa và chọn Xóa

8. Báo cáo thông tin trụ bán lẻ

Vào phần Bản lẻ xăng dầu chọn Báo cáo thông tin trụ bán lẻ

+ Để xem báo cáo thông tin trụ bán lẻ bạn thực hiện như sau:

(1) Chọn ngày bắt đầu xem

(2) Chọn ngày kết thúc xem

(3) Chọn chi nhánh

Bấm xem để hiển thị

+ Để xuất excel, bạn bấm chọn Xuất file, sau đó chọn nơi lưu file và lưu lại

+ Để in danh dách, chọn In danh sách

Phiếu in Báo cáo thông tin trụ bán lẻ

Tài liệu hướng dẫn

Tải tài liệu hướng dẫn: Tại đây!!!DMCA.com Protection Status